December 16 2017 08:08:22
Select your language
Navigation
*
AFF GÆSTER
AFFs Fotoalbum
*
AFF KONTAKT
Søg på AFF
Kontakt AFF
*
*
AFF SALGSMARKET
Opret en Annonce
Annoncer
*
Amager FF.
Amager FF-sider
Amager Fugleforening


Amager FF Bestyrelse


Amager FF 1. Opdræt


Papegøjer
AFF Opdrætter
Fremvisning
Begivenheder
<< December 2017 >>
Ma Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
34980 forsøg, blokeret
AF Vedtægter

  

 

 

 

Amager Fugleforening


v/ Jeff Bech, Ugandavej 125, HF Uganda 11, 2770 Kastrup.

Tlf. 28 28 56 96VedtægterForeningens navn, hjemsted og virksomhed

§ 1

Foreningen er stiftet den 23. marts 1953. Dens navn er Amager Fugleforening, forkortet

A.F. Hjemsted Amager.

Foreningen tilsigter at skabe og vedligeholde interessen for fuglevenner (samt fiske- og

plantevenner, og dermed beslægtede interesser).

§ 2

Stk. 1

Formålet søges opnået ved afholdelse af foredrag og udstillinger, ved tilvejebringelse af en

bogsamling tilgængelig for medlemmerne, ved at arrangere udflugter og besøg på samlinger

og andre steder, hvor belæring kan fås under kyndig førerskab og for øvrigt på enhver

anden måde som tjener foreningens interesse.

Stk. 2

Udgivelse af medlemsblad. Redaktøren udpeges af den siddende bestyrelse. Redaktøren

og den siddende bestyrelse er juridisk ansvarlig for bladet. Bladet forsøges opretholdt ved

indtægter fra annoncer i bladet.

Medlemmer

§ 3

Som ordinære medlemmer kan optages enhver, der interesser sig for foreningens arbejde.

Som æresmedlemmer, der er valgbar og har stemmeret, kan udnævnes medlemmer eller

andre, der har udført et særligt fortjenstfuldt arbejde for foreningen. Indstillingen om

udnævnelse af æresmedlemmer afgives på en ordinær generalforsamling af bestyrelsen,

indstillingen skal være enstemmig og besluttet på et møde, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer

er tilstede. Æresmedlemmer er fritaget for det i § 12 omtalte kontingent.

Alle medlemmer og æresmedlemmer modtager alle informationsmateriale fra foreningen.

§ 4

Bestyrelsen kan nægte optagelse af personer, der efter bestyrelsens skøn, handler i modstrid

med foreningens interesser. Bestyrelsen skal, ved et anbefalet brev, underrette den

pågældende om beslutningen senest 8 dage efter beslutningstagningen.

Handler et medlem efter bestyrelsens skøn i modstrid med foreningens interesser, kan

bestyrelsen på et møde, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer er tilstede, træffe beslutning

om udelukkelse af foreningen. Bestyrelsen skal, ved anbefalet brev underrette pågældende

medlem om beslutningen senest 8 dage efter beslutningstagningen.

Den der udelukkes, kan inden 30 dage fra brevets modtagelse, ved et anbefalet brev, begære

beslutningen forelagt førstkommende generalforsamling til prøvelse. Er begæringen

ikke fremsendt og modtaget inden ovennævnte tidsfrist, er beslutningen at betragte som

endelig, og sagen kan herefter ikke forelægges en generalforsamling.


Foreningens ledelse

 

§ 5

Stk. 1

Foreningens bestyrelse består af 5-7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

Formanden og et bestyrelsesmedlem afgår i de lige årstal, øvrige bestyrelsesmedlemmer

afgår i de ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2

Bestyrelsen kan udpege delegerede til Landsorganisationen Danske Fugleforeningers

Repræsentantskabsmøder. De skal dog i overvejende bestå af den siddende bestyrelse.

Stk. 3

Hvis en eller flere i bestyrelsen under udførelse af foreningens arbejde bliver erstatningspligtig,

vil Amager Fugleforening dække udgiften.

§ 6

Foreningens formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen

De øvrige poster fordeler bestyrelsen selv imellem sig.

Over for tredjemand repræsenteres foreningen i økonomiske anliggender af formanden,

kasseren samt et tredje bestyrelsesmedlem.

Ved indtrædende vakance har bestyrelsen ret til at supplere sig for resten af en valgperiode.

I formandens fravær varetages hans pligter af næstformanden.

Bestyrelsen er ulønnet. Den holder møde, når den finder det fornødent. Den er beslutningsdygtig,

når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved afstemning,

hvor stemmerne står lige, vil formandens (næstformandens) stemme være udslagsgivende.

For et år af gangen vælges på den ordinære generalforsamling to revisorer og en revisorsuppleant.

Generalforsamling

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afgør de foreliggende sager

ved simpelt stemmeflertal, undtagen når de vedrører lovændringer, se § 17.

Stemmeafgivning ved såvel den ordinære, som ved den ekstraordinære generalforsamling,

afgives ved håndsoprækning, med mindre 10 af de fremmødte stemmeberettigede

medlemmer fordrer skriftlig afstemning. Ethvert medlem har ret til at deltage i og tage

ordet på foreningens generalforsamling. Hvert medlem har en stemme, familiekontingent

dog to stemmer. Først efter et års medlemskab er man valgbar til bestyrelsen.

§ 8

Foreningens ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned.

Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel, i A.F. Bladet eller pr. brevpost.

§ 9

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1 Valg af dirigent.

2 Valg af stemmeudvalg, på 2 personer.

3 Formandens beretning, i henhold til protokollen.

4 Regnskab, ved kassereren.

5 Kontingent for det kommende år.

6 Forslag fra bestyrelsen.

7 Forslag fra medlemmerne

 

 

 

8 Valg:

A Valg af formand.

B Valg af bestyrelsesmedlemmer.

C Valg af suppleanter.

D Valg af to revisorer.

E Valg af en revisorsuppleant.

F Valg af førsteopdrætsudvalg.

9 Eventuelt

A Uddeling af A.F.’s førsteopdræts-diplomer.

B Overrækkelse af A.F.’s foreningspris.

Sager, der bringes op under dagsordenens punkt 9, kan ikke gøres til genstand for

beslutning.

Forslag, samt forslag til valg, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling

skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Forslagene skal udsendes til medlemmerne før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når

mindst 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom i et

anbefalet brev til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 7. uger, i juni og juli dog 11 uger,

efter begæringen, og bekendtgøres senest 8 dage før i foreningens tidsskrift, eller pr. brev

til alle stemmeberettigede medlemmer.

Emner, der ønskes behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, skal indsendes samtidig

med begæring om afholdelsen, og kun disse emner kan bringes til behandling.

Bestyrelsen har dog ret til at opføre andre punkter på dagsordenen.

Protokol

§ 11

Den på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger førte protokol, der underskrives af de

mødte bestyrelsesmedlemmer for bestyrelsesmødernes vedkommende, og af formanden

og dirigenten for generalforsamlingernes vedkommende, tjener som fuldt bevis for det på

møderne passerende.

Kontingent

§ 12

Stk. 1 Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Der betales et indmeldingsgebyr på min. 25,00 kr.

Stk. 3 Der betales et rykkergebyr på min. 25,00 kr.

§ 13

Stk. 1

Kontingentet skal betales 1 januar. Er det – trods påmindelse – ikke betalt ved udgangen af

januar, slettes medlemmet.

Stk. 2

Der er følgende kontingenter: Senior – Familie – Junior (indtil 16 år) – Pensionist – Pensionistægtepar.

Pensionist-kontingent kan først opnås efter det fyldte 67. år.

§ 14

Udmeldelse skal ske skriftlig inden den 1 januar.

 

 

 

 

Regnskab

§ 15

Regnskabsåret er kalenderåret.

Inden generalforsamlingen skal regnskabet være revideret og fremlagt for bestyrelsen,

hvorefter det fremlægges til den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Udvalg

§ 16

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af forskellige opgaver og hverv. I udvalgene

kan indvælges medlemmer uden for bestyrelsen, men denne skal altid være repræsenteret

i alle udvalg.

Lovændringer

§ 17

Forandringer af disse love kan kun ske på et ordinær generalforsamling, når der er stemmeflertal

fra de fremmødte stemmeberettigede.

Formålsparagraffen

§ 18

Formålsparagraffen kan kun forandres ved følgende, forelægges på en ordinær generalforsamling,

og vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, ved simpelt flertal.

Foreningens opløsning

§ 19

Beslutning om foreningens opløsning kan foretages, når bestyrelsen finder det fornødent,

eller når mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom i et anbefalet

brev til bestyrelsen. Afstemning skal afholdes senest 6 uger efter begæring herom,

og foregår ved urafstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Opløsning

af foreningen kan kun ske, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er herfor. Er afstemningsresultatet

for en opløsning af foreningen, overgår foreningens aktiver til Lokalhistorisk

Samling i Kastrup, hjemmehørende på Hovedbiblioteket i Kastrup.

Vandrepokaler

§ 20

Foreningens vandrepokaler kan ikke vindes til ejendom.

Medlemmer der har fået vandrepokaler, enten på en udstilling eller som påskønnelse for et

stort arbejde i foreningen, hæfter for denne, så længe den er i ens ejendom.

Når vandrepokalen afleveres tilbage til foreningen, vil man modtage et diplom.

 

 

Ændret den 05. februar 2009

 

 

 


Log ind
Din IP-adresse er:
54.167.44.32
 Log ind her     

 Opret en bruger 

 Glemt kodeord ?
Besøgende
Gæster online: 1
Brugere online: 0
Antal brugere: 46
Ikke aktiverede: 1815
Nyeste bruger: Elilsenvepe
10 nyeste brugere: Klik her
 5,120,101 Unikke besøg
1418 Besøg pr. dag
Fødselsdage i dag
Replikboks
Du er nødt til at logge på for at skrive en replik.

Ingen replikker endnu.
Hjemmesider
Dyrkjærs Undulatside


Kungelundens Dyreklinik


DUK-Undulatklubben


Haslev fuglevenner


Bjarne's (Hansen) Fugle


Helsingør fuglevenner


Køge Fugleforening


Roskilde Fugleforening


Holbæk Fugleforening


Skive Salling & Fjends


Vestegnens Fugleforening


Danske Fugleforeninger


Amager-Fugle


Fuglejust


Amager Tropefugle


FEY-Opdræt


Pragtfinker


Bjarnes fugle


Natur Hunden


Dorte's Foder & Dyreartikler


Tilfældig Avatar
9 brugere (20%)
Har allerede en Avatar.
PHP-Håndbog

Copyright Amager-Fugleforening © 2008 - 2011
www.Amager-Fugleforening.dk drives af Amager fugleforening
Siden design og opbygning er udført af Eddy Dyrkjær til A.F.F.
© Copyright: Amager-Fugleforening.
admin@amagerfugleforening.dk

Supervisere Jeff BechCopyright © 2008 - 2011
5,120,101 Unikke besøg
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Design by Matonor
Converted to PHP-Fusion v7 by Kenneth